प्रसिद्ध

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
निवड झालेल्या उमेदवारांचे कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहाण्याचे वेळापत्रक ०४/१०/२०१८
नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील रचना सहायक, गट-ब (अराजपत्रित ) संवर्गातील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय निवड सूची प्रसिध्द करणेबाबत. ०३/१०/२०१८
नगर रचना संचालनालयाचे संगणकीकरणांतर्गत Supervisory role of the department बाबत modules विकसित करण्यासाठीचे Letter of intent-cum-work order अदा करणेबाबत १७/०९/२०१८
नगर रचना संचालनालयाचे संगणकीकरणांतर्गत Supervisory role of the department बाबत modules विकसित करण्यासाठीचे Letter of intent-cum-work order अदा करणेबाबत १७/०९/२०१८
नगर रचना संचालनालयाचे संकेतस्थळावरुन भाग नकाशे ऑनलाईन देण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठीचे Letter of intent-cum-work order अदा करणेबाबत १७/०९/२०१८
शहरांच्या विकास योजना तयार करतेवेळी त्यामध्ये घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरीता Garbage Processing Plant (GPP) आरक्षणे प्रस्तावित करणेबाबत २८/०८/२०१८
विकास योजना खोपोली(सुधारित)मौजे हाळ बुद्रुक ता.खालापूर येथील स.नं.17/1,क्षेत्र सुमारे १ हे.१९ आर या जागेवरील म्युनिसिपल गेस्ट हाऊस हे आरक्षण भागशः व्यपगत होणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिन १९/०७/२०१८
विकास योजना,महाबळेश्वर,जि.सातारा.महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 47 अन्वये अपील.मे.Makewaves Sea ResortPvt.Ltd. विरुध्द 1) मुख्याधिकारी,महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषद,महाबळेश १८/०७/२०१८
विकास योजना काटोल(सु+वा.क्षे)(ब वर्ग),मौजा काटोल येथील स.क्र.33 (भाग)मधील आ.क्र.119,बेघरांसाठी घरे व 24.0 मी. रुंद विकास योजना रस्त्याबाबत.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम १८/०७/२०१८
मिरज स.क्र.19 व स.क्र.18/1 मध्ये विकास योजना नकाशेत दर्शिविलेल्या दक्षिणेकडील ओढ्याच्या आखणी संबंधी आरेखकीय चुक दुरुस्ती बाबत…... १७/०७/२०१८