शासन निर्णय

योजना* स्थिती*
दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 20(4) अन्वये अधिसुचना महाराष्ट्र राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरीता प्रमाणित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्रृ 22.5 ०५/०९/२०१८
प्रादेशिक योजना-नागपूर,महाराष्ट्र प्रादेशिक येाजना व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये फेरबदल प्रसिध्द करणेबाबत.खसरा क्र.31, मौजा.दुधबर्डी,ता.कळमेश्वर, नागपूर, एकूण आराजी 66.21 हे आर पैकी 20. १९/०७/२०१८
विकास योजना,पुलगांव,जि.वर्धा,आरक्षण क्र.20 'टेलिफोन एक्स्चेंज' व स्टाफ क्वार्टर्स' मौजा गुंजखेडा,स.क्र.341/3,(क्षेत्र 0.2682 हे.) या जमिनींपुरते, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,1966 चे ०४/०७/२०१८
विकास योजना,रोहा(सुधारीत),मौ.रोहा येथील स.नं.38,हिस्सा नं.4 या जागेवरील आ.क्र.4''महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण'' साठीचे(भागश:)आरक्षण महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 50(2) अन्वये २७/०६/२०१८
प्रादेशिक योजना-जळगांव-भुसावळ,महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 20(4)अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत. १५/०६/२०१८
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नवनगर निर्मितीसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 20(4) अन्वये फेरबदल मंजुर अधिसूचना... २३/०४/२०१८
प्रादेशिक योजना- पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील मौजे पुनावळे येथील Solid Waste Management Project (SWMP) या आरक्षणालगत 100 मी. अंतरातील प्रादेशिक योजना, पुणे क्षेत्रातील मौजे जांभे-मारुंजी, २३/०४/२०१८
प्रादेशिक योजना सांगली मिरज मौजे रांजणी ता.कवठेमहंकाळ जि.सांगली येथील गट नं.740 अ ही जमिन शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करावयाच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,1966 चे ११/०४/२०१८
प्रादेशिक योजना-पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम20(3) अन्वये मंजूर करणेबाबत.. मौजे मरकळ,ता. खेड जि. पुणे येथील ग.न.४६४/२(पै),४६५,४६६ व इतर (एकुन क्षेत्र १५.८२ हे. आर.) ०९/०४/२०१८
प्रादेशिक योजना-पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 च्या कलम20(3) अन्वये मंजूर करणेबाबत.. मौजे मरकळ ,ता. खेड जि.पुणे येथील ग.न.४६४/२(पै), ४६५, ४६६ व इतर (एकुन क्षेत्र १५.८२ हे.आर.) ०९/०४/२०१८