विकास नियंत्रण नियमावली

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
शहरांच्या विकास योजना तयार करतेवेळी त्यामध्ये घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरीता Garbage Processing Plant (GPP) आरक्षणे प्रस्तावित करणेबाबत २८/०८/२०१८
ड वर्ग महानगरपालिकांसाठी मंजूर असलेल्‍या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र.25.2B(ii)(a) च्या तरतुदीबाबत,विनियम क्र.21 अन्वये स्पष्टीकरण देण्याबाबत २२/०६/२०१८
Delegation of power us 151(2)in respect of section 68(2)of MR and TP Act,1966. ०६/०५/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966,चे कलम 37(1कक) अन्वये सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत..महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या मंजूर विकास योजना क्षेत्रांकरिताच्या प्रमाणित विकास नियंत्रण ०२/०५/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966,चे कलम 20(3)अन्वये सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत..महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिताच्या प्रमाणित विकास नियंत् ०२/०५/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जोखीम आधारीत (Risk Based) इमारत परवानगी मंजूरीच्या प्रक्रियेबाबत तरतुदी अंतर्भूत करणेसाठी कलम 37(1कक)(ग) अन्वये मं २३/०४/२०१८
संचालनालयाच्या स्तरावर वेगवेगळ्या धोरणात्मक बाबीविषयी चर्चा करून धोरणांची दिशा सुनिश्चित करण्याकरिता विचारगट (Think tank) स्थापन करण्याबाबत १२/०४/२०१८
विकास नियंत्रण नियमावली- कल्याण-डोंबिवली महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 37(2)अन्वये दि.19-06-2017 रोजी निर्गमित केलेल्या अधिसुचनेस पुरकपत्र काढणेबाबत २०/०१/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम-154 अन्वये निदेश ….टिपीएस-1215/3283/प्र.क्र.144/16/नवि-12 १९/०१/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 -महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण निमावलीमधील विनियम 31 मधील फेरबदल मंजूरीची कलम 37(2) खालील अधिसूचना... १५/१२/२०१७