ज्येष्ठता सूचि

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-1 व 2 आणि रचना सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. ११/१०/२०१८
लघुलेखक, लिपिक, रेखाकला, वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2018 रोजीची प्रारुप जेष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... ०८/१०/२०१८
लघुलेखक,लिपिक,रेखाकला,वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2017 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत... १३/०८/२०१८
सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-1 व 2 आणि रचना सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची प्रारुप ज्‍येष्‍ठतासूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत… १४/०३/२०१८
उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2016 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... २१/११/२०१७
लघुलेखक,लिपिकीय,रेखाकला,वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2017 रोजीची प्रारुप जेष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत. २४/१०/२०१७
लघुलेखक संवर्ग,लिपिक संवर्ग,रेखाकला,या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2016 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. १८/०९/२०१७
लघुलेखक संवर्ग,लिपिकीय संवर्ग,रेखाकला संवर्ग,वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2016 रोजीची प्रारुप जेष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... १५/०४/२०१७
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2013, दि.01.01.2014 व दि.01.01.2015 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाब ०४/०७/२०१६
सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-1 व श्रेणी-2 आणि रचना सहायक संवर्गाची दि.01.01.2015 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची ०१/०९/२०१५