कलम ३० अन्वये सादर केलेल्या विकास योजना

विभाग न.प./मनपाचे नाव न.प.ने विकास योजना सादर केल्याचा दि.
पुणे विभाग 1) महाबळेश्वर 30.3.2012
2) पन्हाळा 28.3.2012
3) तळेगाव 29.5.2012
4) आळंदी 16.5.2012
5) मलकापूर 1.11.2012
6) म्हसवड 20.10.2012
नाशिक विभाग 1) नवापूर 26.3.2012
2) देवळाली प्रवरा 31.3.2012
3) शिरपूर-वरवाडे 27.9.2012
4) शहादा 16.01.2013
औरंगाबाद विभाग 1) सिल्लोड 30.9.2010
2) जालना 3.4.2012
3) अंबड 24.7.2012
अमरावती विभाग 1) मंगरुळपीर 2.4.2012
2) दर्यापूर 8.4.2012
3) लोणार 31.12.2012
कोकण विभाग 1) अलिबाग 2.4.2012
2) माथेरान 4.4.2012
3) गोराई मनोरी 11.05.2012
4) कुडाळû 24.8.2012
5) भिवंडी परिसरü 21.12.2012
6) कल्याण डोंबिवली परिसर ü 14.12.2012