प्रसिद्ध

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत. २६/११/२०१८
सहसंचालक, नगर रचना व उपसंलचालक नगर रचना यांचे दि.01 जुलै 2018 रोजीची वार्षिक वेतन वाढ १९/११/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर अधिनियम,1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश- विकास योजना/प्रादेशिक योजना तयार करताना अस्तित्वातील कांदळवन जागा व बफर झोन दर्शविण्याबाबत... १३/११/२०१८
नगर रचना संचालनालयातील जुन्या खुर्च्याची पहाणी करुन दरपत्रके सादर करएो बाबत ३०/१०/२०१८
अपील क्र. 5/2017-18 विकास योजनालोणावळा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 47 अन्वये अपील. स.नं. 133, 134,157 (पार्ट) एच जुना खंडाळा, लोणावळा ता. मावळ वरील बा २४/१०/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश. विकास योजना सुधारीत करतांना मुळ हदद व वाढीव हदद अशा दोन्ही भागांची एकत्रितरित्या विकास योजना तयार करणेबाबत. १५/१०/२०१८
नागरी जमीन कमाल धारणा क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदांना सन 2018-19 करिता मुदतवाढ देण्याबाबत...दि.01.10.2018 ते दि.28.02.2019. १५/१०/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2017 मधील तरतुद क्र.2.116 मधील Major Water Course व Mino १२/१०/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळडाने त्यांचे नियोजन क्षेत्राचे प्रस्ताव तयार करतेवळी मंजूर प्रादेशिक योजना/विकास येाजनाचे ०६/१०/२०१८
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळडाने त्यांचे नियोजन क्षेत्राचे प्रस्ताव तयार करतेवळी मंजूर प्रादेशिक योजना/विकास येाजनाचे ०६/१०/२०१८