माहितीचा अधिकार

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत कलम 4(1)(ख) नुसार २४/०१/२०१८
माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत कलम 4(1)(ख) नुसार २४/०१/२०१८
माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अन्वये नागरीकांचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्याबाबत.....सहसंचालक ,नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे २२/०७/२०१६
माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अन्वये नागरीकांचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्याबाबत.....सहसंचालक ,नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई २६/०४/२०१६
केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार -2005 मधील कलम 5(1) व (2) आणि 19 नुसार सहायक शासकीय माहिती अधिकारी शासकीय माहिती अधिकार व अपिलीय प्राधिकारी यांच्या नियुक्ती बाबतचा तपशील (2011) १३/०२/२०१६
भूमि संपादन विशेष अधिकारी विशेष अधिकारी विशेष घटक क्र.3 पिंपरी पुणे -18 कार्यालयातील कार्यस्त अधिकारी / कर्मचारी यांचा तपशील दर्शविणारा विवरणपत्र १०/०२/२०१६
भूमि संपादन विशेष अधिकारी विशेष अधिकारी विशेष घटक क्र.4 पिंपरी पुणे -18 कार्यालयातील कार्यस्त अधिकारी / कर्मचारी यांचा तपशील दर्शविणारा विवरणपत्र १०/०२/२०१६
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,2015 नगर रचना संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील लोकसेवा, आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी,प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी कलम 3 नु २३/०७/२०१५
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या अंमलबजावणीकरिता……. १८/०६/२०१२
माहिती अधिकार अधिनियम -2005 अंतर्गत 4(1)(क)(ख) नुसार 17 मुददयांची माहिती प्रदर्शित करणेबाबत.. जा.क्र.आस्था/मा.आधि/2005/प्रशासन-1/1580 दि.08-03-2011 ०८/०३/२०११