परिपत्रक

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
नगर रचना संचालनालयातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा दि.09.12.2018 ते 21.12.2018 या कालावधीतील बार्सिलोना, स्पेन येथील परदेश दौरा कालावधीत अतिरिक्त कार्यभाराबाबत. ०७/१२/२०१८
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना ( ५० कार्यालय प्रमुख अधिका-यांना) वाहन भाडे तत्वावर घेण्यास मान्यता देणेबाबत. ०१/१०/२०१८
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत...सन 2018-2019 १५/०९/२०१८
कार्यालयीन संगणकासाठी सेवा सुविधा कराराबाबत. १२/०९/२०१८
मुख्य कार्यालयातील तांत्रिक अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कार्यासन वाटपाबाबत २८/०८/२०१८
“कार्यालयीन परिपत्रक” नगर रचनाकार व त्याखालील कार्यरत पदांचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे तसेच अतिरिक्त कालावधीतील विशेष वेतन मंजूर करणेबाबत/ सर्व नगर रचनाकार यांचे रजा मंजूरकरणे इ.बाबत विभागीय कार्यालया ३०/०७/२०१८
विधान मंडळ /संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत. २९/०६/२०१८
उपसंचालक,नगर रचना,मुख्य कार्यालय,पुणे यांचे कार्यभार हस्तांतरणाबाबत... ०२/०४/२०१८
श्री.स.अ.जगताप, सहायक नगर रचनाकार (निलंबित) यांचे निलंबन कालावधीतील मुख्यालय बदलण्याबाबत.. ०८/०३/२०१८
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. सन 2017-18 २३/०१/२०१८