राजपत्र

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
एमएसईबी सबस्टेशन हे आरक्षण कलम 50‍ अन्‍वये वगळण्याबाबत १७/१०/२०१५
सन2015 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रं.17 व18 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम….. २९/०८/२०१५
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 चे कलम20(4) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करण्याबाबत… १६/०६/२०१५
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 चे कलम20(4) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करण्याबाबत… १६/०६/२०१५
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 चे कलम20(4) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करण्याबाबत… १६/०६/२०१५
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम,2001 च्या कलम 5(1)च्या तरतूदीबाबत..शासन निर्णय क्र.गुंठेवारी-2012/239/प्र.क्र.34/नवि-30 २४/०९/२०१४