बदली

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या / प्रतिनियुक्तीबाबत… २२/११/२०१८
नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-2018 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत… २२/११/२०१८
सहायक संचालक, नगर रचना(गट-अ/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील प्रतिनियुक्तीबाबत. ०५/१०/२०१८
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन-2018 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत… ३१/०८/२०१८
सहायक नगर रचनाकार (गट-ब/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने पदस्थापनेबाबत. ३०/०६/२०१८
नगर रचनाकार (गट-अ/राजपत्रित)संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबत… ३०/०६/२०१८
सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या / प्रतिनियुक्तीबाबत. २७/०६/२०१८
सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) या तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-2017 मधील मध्यावधी बदल्याबाबत. १९/०६/२०१८
सहायक नगर रचनाकार (गट-ब/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-2017 मधील मध्यावधी बदल्यांबाबत. ३१/०५/२०१८
नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. ३१/०५/२०१८