प्रशिक्षण

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सहा विभागीय संस्था व 36 जिल्हा प्रशिक्षण संस्थाकरिता सन 2015-16 या आर्थिक वर्षाकरिता देण्यात येणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता मंजूर आराखडा ..क्रं.यशदा 2015/प्र .क्र.94/15 १४/०९/२०१५
नगर रचना संचालनालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठीचे प्रशिक्षण धोरण. १६/०५/२०१५