ज्येष्ठता सूचि

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2016 रोजीची अंतरीम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. २९/११/२०१८
उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2017 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... २९/११/२०१८
सहसंचालक, नगर रचना, संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2016, दि.01.01.2017 व दि.01.01.2018 रोजीच्या प्रारुप ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. १६/११/२०१८
संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2016 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची तसेच, दि.01.01.2017 व दि.01.01.2018 रोजीची प्रारुप जेष्ठतासूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... ०१/११/२०१८
सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-1 व 2 आणि रचना सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. ११/१०/२०१८
लघुलेखक, लिपिक, रेखाकला, वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2018 रोजीची प्रारुप जेष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... ०८/१०/२०१८
लघुलेखक,लिपिक,रेखाकला,वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2017 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत... १३/०८/२०१८
सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-1 व 2 आणि रचना सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची प्रारुप ज्‍येष्‍ठतासूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत… १४/०३/२०१८
उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2016 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत... २१/११/२०१७
लघुलेखक,लिपिकीय,रेखाकला,वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2017 रोजीची प्रारुप जेष्ठता सूची हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याबाबत. २४/१०/२०१७