पदोन्नति

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
नगर रचनाकार (गट-अ/ राजपत्रित)(पदवीधारक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित)(वेतन संरचना पीबी-3, रु.15600-39100+ग्रेड वेतन रु.6600) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. २८/०५/२०१८
नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) (पदवीधारक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) (वेतनसंरचना पीबी-3 रु.15600-39100+ग्रेड पे रु.6600) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत ३०/१२/२०१७
सहाय्यक नगर रचनाकार (श्रेणी-1) (गट-ब / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) (वेतनसंरचना पीबी-3 रु.15600-39100+ग्रेड पे रु.5400) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. ३०/१२/२०१७
सहायक नगर रचनाकार (श्रेणी-2) (गट-ब / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) (वेतनसंरचना पीबी-3 रु.15600-39100+ग्रेड पे रु.5400) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. ३०/१२/२०१७
नगर रचनाकार(गट-अ/ राजपत्रित)(पदविकाधारक)संवर्गातील अधिकाऱ्यांना २६/०७/२०१७
नगर रचनाकार (गट-अ/राजपत्रित)(पदवीधारक)संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित)(वेतन संरचना पीबी-3, रु.15600-39100+ग्रेड वेतन रु.6600)या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. २०/०७/२०१७
सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) व नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) या तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना करण्याबाबत... ०७/०६/२०१७
वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत. २६/०४/२०१७
कनिष्ठ आरेखक संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत. २६/०४/२०१७
प्रथम लिपिक संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत. १९/०४/२०१७