नमूना नकाशे

दिनांकापासून* दिनांकापर्यंत*
दस्तऐवज शीर्षकदिनांकनकाशा
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत.(कलम 154 अन्वये ) ०२/०२/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत.“ 150.00 ते 200.00 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडातील विलग निवासी बांधकामाचे न ०३/०१/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत.“ 125.00 ते 150.00 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडातील अर्धविलग निवासी बांधकामाच ०३/०१/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत.“ 80.00 ते 100.00 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडातील ” ०३/०१/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत. “ 60.00 ते 80.00 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडातील निवासी रो-हाउस बांधकामाचे ०३/०१/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत. “50.00 ते 60.00 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडातील निवासी रो-हाउस बांधकामाचे न ०३/०१/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत. “40.00 ते 50.00 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडातील निवासी रो-हाउस बांधकामाचे ०३/०१/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत. “ 30.00 ते 40.00 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडातील निवासी रो-हाउस बांध ०३/०१/२०१५
लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडांमध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमुना आराखड्याच्या आधारे द्रुतगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत. ०३/०१/२०१५
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम,2001 च्या कलम 5(1)च्या तरतूदीबाबत..शासन निर्णय क्र.गुंठेवारी-2012/239/प्र.क्र.34/नवि-30 २४/०९/२०१४