कायदे व नियम

 • महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966.
 • भुसंपादन अधिनियम 1894
 • नागरी जमीन कमाल मर्यादा धारणा कायदा-1976 (व्यपगत कायदा)
 • महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण कायदा
 • महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005
 • महाराष्ट्र जमिन महसुल नियम 1966
 • महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961
 • महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 तरतुदी नुसार केलेले नियम
  • प्रादेशिक योजने विषयक नियम
  • विकास योजने विषयक नियम
  • नगर रचना योजने विषयक नियम
  • नवनगर विकास प्राधिकरण विषयक नियम
 • महाराष्ट्र शेत जमिनी व कुळ कायदा
 • महाराष्ट्र गुंठेवारी श्रेणी वाढ अधिनियम 2001
 • झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन अधिनियम
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949
 • प्रारुप प्रमाणित बांधकाम व विकास नियंत्रण नियमावली अ ब आणि क वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचयतींसाठी.
 • संबंधीत महानगरपालिकासाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावली
 • मुंबई मुद्रांक अधिनियम
 • भारतीय नोंदणी अधिनियम