विभागाची उद्दिष्टे

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 मधील तरतुदीनुसार नगर रचना संचालनालयास खालील वैधानिक कामे पार पाडावी लागतात.

 • प्रादेशिक योजना तयार करणे (प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत)
 • नगरपरिषदा व आवश्यक तेथे बिगरनगरपरिषदांच्या विकास योजना तयार करणे.
 • विकास योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगररचना योजना तयार करणे.

वरील वैधानिक कामांव्य्तिरिक्त् या विभागामार्फत नगर नियोजनाशी संबंधित खालील कामे करण्यात येतात.

 • परिवहनविषयक नकाशे, शहराच्या वाहतूक व परिवहनविषयक समस्यांनुसार वाहतूक व्यवस्थापन नकाशे तयार करणे.
 • शासकीय जमिनींचे भूमिअभिन्यास तयार करुन त्यांचे निर्गतीबाबत जिल्हाधिकारी यांना सल्ला देणे.
 • जमिनीच्या विकास नियंत्रणाच्या संबंधाने नगरपरिषदा, महसूल व इतर विभागांना सल्ला देणे.
 • जमीन मूल्यांकन व भूसंपादन कामात मूल्यांकन तज्ज्ञ म्हणून काम करणे.
 • जिल्हा सत्र न्यायालयात सरकारी वकिलांना मूल्यांकनाबाबत साहाय्य् करणे.
 • नगरपरिषद हद्दीतील मिळकतींच्या करआकारणी कामी प्राधिकृत मूल्यांकन अधिकारी म्हणून काम करणे.
 • मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्ते तयार करणे.
 • सहजिल्हानिबंधक यांना मुंबई मुद्रांक अधिनियम, 1958, कलम 31, 32, 34 व 53 खालील प्रकरणांमध्ये मूल्यांकनासाठी सहाय करणे.