संपर्क

विभाग प्रमुख
संचालक, नगर रचना,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
मध्यवर्ती कार्यालये, जुनी इमारत,
पुणे – ४११ ००१
(०२०) २६१२२०७६ / २६१३४६०३
(०२०) २६१२७०४१
प्रशासनिक विभाग
मा. प्रधान सचिव (१)
नगर विकास विभाग, निर्मल भवन, दुसरा मजला,
नरिमन पॉइंट, मुंबई- ४०००२१
(०२२) २२०२६३०७
(०२२) २२०२२५०९
www.urban.maharashtra.gov.in