संपर्क

Active forum topics

विभाग प्रमुख
संचालक, नगर रचना,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे
मध्यवर्ती कार्यालये, जुनी इमारत,
पुणे – ४११ ००१
फो: (०२०) २६१२२०७६ / २६१३४६०३

फो: (०२०) २६१२७०४१


प्रशासकीय विभाग
मा. प्रधान सचिव
नगर विकास विभाग (१), मंत्रालय, चौथा मजला, मुंबई- ४०००२१
फो: ०२२ - २२०२६३०७

फो: ०२२ - २२०२२५०९

www.urban.maharashtra.gov.in