प्रादेशिक योजना-महाबळेश्वर-पाचगणी जि.सातारा

Active forum topics

मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव : 
"प्रादेशिक योजना-महाबळेश्वर-पाचगणी (सन 2002-2024) जि.सातारा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 15(1) अन्वये मंजूर केलेल्या प्रादेशिक योजनेचे नकाशे व अहवाल अधिप्रमाणित करणेबाबत"
स्थिती / कलम : 
15(1)
अधिसूचना क्रमांक / दिनांक : 
नकाशा: