प्रादेशिक योजना - रायगड

Active forum topics

मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव: 
"प्रादेशिक योजना - रायगड महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 20(4) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत… मौजे-वांजळोशी, ता.तळा, जि.रायगड येथील स.न. 18, 19, 20/1/क, 26/1/ब, 26/1/क/2, 26/1/क/३, 26/4/ब, 26/1/ड, 26/1/इ, 26/1/फ, 28/1/क/५, 28/1/क/6, 28/1/क/8, 41 व 42 मधील एकूण 12,973 हे. क्षेत्र ही शेती विभागातील जमीन रहिवास या विभगात समाविष्ट करणेबाबत."
स्थिती / कलम: 
20 (4) (भाग2)
अधिसूचना क्रमांक / दिनांक: 
Image: