प्रादेशिक योजना-रायगड

Active forum topics

मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव: 
"प्रादेशिक योजना-रायगड महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे-कोलठण व मौजे भालुक, ता.मुरबाड, जि.ठाणे येथील गट नं.163/3/1 व इतर येथील सुमारे 20.26.9 हे.क्षेत्र ही रहिवास या विभागात समाविष्ट करण्याबाबत"
स्थिती / कलम: 
20 (4)
अधिसूचना क्रमांक / दिनांक: 
Image: