"प्रारुप विकास योजना - मौदा जिल्हा नागपूर"

Active forum topics

विकास योजनेचे नाव: 
"प्रारुप विकास योजना - मौदा जिल्हा नागपूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमन, 1966 चे कलम -31 (1) अन्वये भागश: मंजुरीबाबत"
स्थिती: 
31 (1) अन्वये भागश: मंजुरीबाबत
अधिसूचना क्रमांक: 
महा.न.प. / न.प / बिगर न.प: 
नागपूर (महानगरपालिका)
जिल्हा / शाखा कार्यालय: 
सहायक संचालक, नगररचना, नागपूर
Image: