मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना-लातूर (सु+वा क्षे)

Active forum topics

विकास योजनेचे नाव: 
मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना-लातूर (सु+वा क्षे) जि. लातूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरीचे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत [REP-1]
स्थिती: 
सुधारीत + वाढीव क्षेत्र
अधिसूचना क्रमांक : 
महा.न.प. / न.प / बिगर न.प : 
लातूर
जिल्हा / शाखा कार्यालय: 
नगर रचनाकार, लातूर
Image: