मंजूर विकास योजना- कामठी

Active forum topics

विकास योजनेचे नाव: 
"मंजूर विकास योजना- कामठी जि.नागपूर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये भागश: मंजूर व सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ईपी) नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.."
स्थिती: 
31(1) [EP]
अधिसूचना क्रमांक: 
महा.न.प. / न.प / बिगर न.प: 
कामठी
जिल्हा / शाखा कार्यालय: 
सहायक संचालक, नगररचना, नागपूर
Image: