विकास योजना - अमरावती (सु)

Active forum topics

विकास योजनेचे नाव: 
"विकास योजना - अमरावती (सु) मौजा-अमरावती स्थित नझूल शिट क्र.80 सीए भुखंड क्र.139 क्षेत्र 143.80 चौमी भूखंड क्र. 141 क्षेत्र 698.70 चौमी व भूखंड क्र. 144 क्षेत्र 11.10 चौमी जागा ""आ.क्र.514 अंबादेवी व एकविरा देवी प्रकल्प"" या आरक्षणातून वगळून सार्वजनिक निम: सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करणेबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37 (2) अन्वये अधिसूचनेच्या अनुषंगाने सादर केलेले नकाशे"
स्थिती: 
सुधारीत
अधिसूचना क्रमांक: 
जिल्हा / शाखा कार्यालय: 
सहायक संचालक, नगररचना, अमरावती
Image: