विकास योजना-म्हसवड (दु.सु.)

Active forum topics

विकास योजनेचे नाव: 
"विकास योजना-म्हसवड (दु.सु.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) भागश: मंजूर केलेल्या विकास योजनेचे नकाशे (एस.एम.) अधिप्रमाणित करणेबाबत"
स्थिती: 
(दु.सु.) (Inner)
अधिसूचना क्रमांक: 
महा.न.प. / न.प / बिगर न.प : 
म्हसवड
जिल्हा / शाखा कार्यालय : 
सहायक संचालक, नगररचना, सातारा
Image: