विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली

Active forum topics

विकास योजना, प्रादेशिक योजना इ. तयार करताना त्यांचे क्षेत्राखालील जागेच्या विकासाचे नियंत्रण तसेच काही ठिकाणी विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार करण्यात येते. राज्यातील अ वर्ग, ब वर्ग व क वर्ग नगरपरिषदांसाठी एकात्मिक नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2013 साली तयार करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकात्मिक नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2013 साली तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिकांसाठी एकात्मिक नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2016 साली तयार करण्यात आली आहे.