Theme
Low Contrast High Contrast | Blue Theme Orange Theme Brown Theme

Text Size

Current Size: 100%

Search

Administrative

E.g., 06/27/2022
E.g., 06/27/2022

Active forum topics

Administrative

दस्तऐवज शीर्षक दिनांक Map
imgप्रादेशिक योजना,धुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-1966 चे कलम-4 चे उपकलम (1) अन्वये प्रादेशिक नियोजन मंडळामध्ये नगर रचना तथा नियोजन विषयकतज्ञ नियुक्तीबाबत…….. (मराठी )(414.63 KB ) 20/02/2017
imgप्रादेशिक योजना, नंदुरबार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-1966 चे कलम-4 चे उपकलम (1) अन्वये प्रादेशिक नियोजन मंडळामध्ये नगर रचना तथा नियोजन विषयकतज्ञ नियुक्तीबाबत…….. (मराठी )(416.06 KB ) 18/02/2017
img (मराठी )(972.59 KB ) 28/12/2016
imgद्रुतगती प्रादेशिक योजना तयार करणेसाठी नगर रचना विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या स्वरुपात (Empanelment list 2) नेमणूकीच्या सूचीस मान्यता देणेबाबत (मराठी )(1.05 MB ) 14/12/2016
imgसहायक नगर रचनाकार या पदावरील परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणणेबाबत (परिपत्रक) (मराठी )(750.94 KB ) 14/10/2016
imgद्रुतगती प्रादेशिक योजना तयार करणेसाठी शासन सेवेतून निवृत्त्‍ा झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत. (मराठी )(753.19 KB ) 22/09/2016
20/09/2016
imgविषय: वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती प्रस्तावाबाबत. (मराठी )(167.23 KB ) 06/08/2016
imgसंचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयातील प्रादेशिक विभाग प्रमुख तसेच शाखा कार्यालय प्रमुख व इतर अधिनस्त कार्यालयातील राजपत्रित अधिका-यांचे अर्जित/परिवर्तीत रजेचा अर्ज विहित मुदतीत मुख्य कार्यालयास सादर कर (मराठी )(1.45 MB ) 27/07/2016
imgश्री.प्र.वा.चर्जन, सहायक संचालक, नगर रचना व श्री.प्र.ना.गावंडे, नगर रचनाकार यांना सक्तीचा रजा कालावधी संपुष्टात आणून त्यांना पदस्थापना देणेबाबत……... (मराठी )(149.05 KB ) 14/07/2016

Pages