Theme
Low Contrast High Contrast | Blue Theme Orange Theme Brown Theme

Text Size

Current Size: 100%

Search

Administrative

E.g., 06/27/2022
E.g., 06/27/2022

Active forum topics

Administrative

दस्तऐवज शीर्षक दिनांक Map
imgनगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग (मराठी )(354.81 KB ) 10/07/2016
imgमा. औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांच्या न्याय निर्णयानुसार नगर रचना व मुल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवर मेस्त्री या संवर्गात रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांना शासन सेवेत नियमित नियुक् (मराठी )(507.74 KB ) 22/06/2016
imgआश्वासित प्रगती योजना – सहायक नगर रचनाकार (मराठी )(1.6 MB ) 10/06/2016
imgमा. संचालकांचे नमुना स्वाक्षरी नगर रचना विभागाच्या वेबसाईटवर प्रदशिर्त करणे बाबत……. (मराठी )(1.6 MB ) 24/05/2016
imgGR-शासन तसेच नगर रचना प्राधिकारी यांचेकडे दाखल करण्यात येणारी अपिल प्रकरणासंदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती विषयक सर्वसमावेशक सूचना... (मराठी )(3.29 MB ) 02/03/2016
imgपुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुणे यांना विहित अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपलब्ध करून दिलेल्या सेवा -मुदतवाढ देणेबाबत…….. (मराठी )(488.72 KB ) 29/02/2016
imgमाहिती अधिकार -2005 मधील कलम 4 मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत. (मराठी )(488.72 KB ) 25/02/2016
imgसहाय्यक नगर रचनाकार(गट ब)संवर्गातील अधिका-यांच्या मुदतपूर्व बदल्यांबाबत....जा.क्र.आस्था/सनर मुदतपूर्व बदल्या/प्रशा-1/833 (मराठी )(590.08 KB ) 10/02/2016
imgशासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी नोंदवही ठेवणे, भेटीची वेळ दर्शविणारा फलक लावणे इ.बाबत मार्गदर्शक सूचना…….. (मराठी )(571.07 KB ) 02/02/2016
imgपुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुणे यांना विहित अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपलब्ध करून दिलेल्या सेवा -मुदतवाढ देणेबाबत.आदेश क्र.आस्था /पीएमआरडीए/से (मराठी )(293.9 KB ) 01/02/2016

Pages