Theme
Low Contrast High Contrast | Blue Theme Orange Theme Brown Theme

Text Size

Current Size: 100%

Search

Administrative

E.g., 06/27/2022
E.g., 06/27/2022

Active forum topics

Administrative

दस्तऐवज शीर्षक दिनांक Map
imgश्री. विजयकुमार राम गोस्वामी उपसंचालक, नगर रचना ,पुणे महानगरपालिका पुणे यांचे पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे येथील "महानगर नियोजनकार" पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करणेबाबत. (मराठी )(338.14 KB ) 26/11/2015
imgटिप्पणी लेखन केल्यानंतर त्याखाली स्वाक्षरी करण्‍यापूर्वी संबंधित अधिका-याने स्वत:चे नाव पदनाम व दिनांक नमूद करण्याची पध्दत अवलंबण्याबाबत.. (मराठी )(476.94 KB ) 17/10/2015
imgनागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या हददीतील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी जी.आय.एस.मॅपिंग प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याबाबत…क्रं.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.157/नवि-33/ दि.07-09-2015 (मराठी )(689.8 KB ) 07/09/2015
imgअमरावती महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी उपसंचालक, नगररचना, विकास योजना, विशेष घटक, नाशिक कार्यालय अमरावती महानगरपालिका, अमरावती येथे स्थलांतरित करण्याबाबत. (मराठी )(1.32 MB ) 31/08/2015
imgभूमिसंपादन अधिनियम 1894 मधील कलम 28-अ बाबत जिल्हाधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत..क्र.संकिर्ण-06/2015/प्र.क्र.82/अ-2/ दि.29-08-2015 (मराठी )(736.93 KB ) 29/08/2015
imgनगर रचना संचालनालयातील "गट-ब" व "गट-क" (अराजपत्रित) कर्मचाऱ्यांच्या वयाच्या 50/55 वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी 30 वर्षांच्या सेवाकालावधी पुढे सेवेत राहण्याची पात्र / अपात्रता अजमावण्याबाबत... (मराठी )(1.13 MB ) 11/08/2015
imgशुद्धीपत्रक (मराठी )(377.46 KB ) 04/08/2015
imgमहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 च्या कलम42 अन्वये (मराठी )(678.34 KB ) 03/08/2015
imgमाहिती अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 5(1) व (2) आणि 19 नुसार शासकीय माहिती अधिकारी, सहायक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी पदनिर्देशित करणेबाबत (मराठी )(6.02 MB ) 01/08/2015
imgमहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015 नगर रचना संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील (मराठी )(863.09 KB ) 23/07/2015

Pages