Theme
Low Contrast High Contrast | Blue Theme Orange Theme Brown Theme

Text Size

Current Size: 100%

Search

Administrative

E.g., 06/27/2022
E.g., 06/27/2022

Active forum topics

Administrative

दस्तऐवज शीर्षक दिनांक Map
imgमहाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (विशेष नियोजन प्राधिकरण ) दिघी (जि.रायगड) आणि जयगड(जि.रत्नागिरी) या बंदराच्या प्रभाव क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करणेबाबत. (मराठी )(453.66 KB ) 22/07/2015
imgभूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील गट -"ब"(अराजपत्रित) वर्गीय पदे भरण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड समिती पुर्नगठीत करणेबाबत (मराठी )(367.72 KB ) 15/07/2015
imgनगर रचना संचालनालयातील "गट-ब" व "गट-क"(अराजपत्रित) कर्मचा-यांच्या वयाच्या 50/55 वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी 30 वर्षाच्या सेवाकालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पात्र/ अपात्रता अजमावण्याबाबत….1) शासन परिपत् (मराठी )(345.37 KB ) 15/07/2015
imgमा.उच्च न्यायालयाचा रेखांकनातील खुल्या जागेसंबधीत आदेश दि.9-7-2015 चे पत्र क्रं.सिव्हील / डीडी/ नं.23359 रिट याचिका क्रं.2975/2000 मा.न्या.श्रीनिवास गौरीशंकर मुतालिक विरूध्द औरंगाबाद महानगरपालिका (मराठी )(1.85 MB ) 09/07/2015
imgमहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 चे कलम20(3) अन्वये सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत… (मराठी )(2.57 MB ) 27/05/2015
imgमहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 चे कलम20(3) अन्वये सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत… (मराठी )(2.85 MB ) 27/05/2015
imgमहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 अन्वये मंजूर केलेल्या प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावामधील वेळोवेळी कराव्या लागणा-या फेरबदलासंदर्भाने करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत…… (मराठी )(4.35 MB ) 27/05/2015
imgमहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 चे कलम20(3) अन्वये सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत… (मराठी )(2.03 MB ) 27/05/2015
imgप्रादेशिक योजना - पुणे (मराठी )(3.68 MB ) 14/04/2015
imgनागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना मार्गदर्शक तत्वांच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणेबाबत…शासन शुध्दीपत्रक क्रं.डीव्हीवाय 2615 /प्र.क्रं.162/नवि-4/दि.12-8-2015 (मराठी )(658.34 KB ) 21/02/2015

Pages