Theme
Low Contrast High Contrast | Blue Theme Orange Theme Brown Theme

Text Size

Current Size: 100%

Search

Administrative

E.g., 06/27/2022
E.g., 06/27/2022

Active forum topics

Administrative

दस्तऐवज शीर्षक दिनांक Map
imgमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना(सुधारणा) (मराठी )(740.83 KB ) 05/02/2015
imgराज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रात ‘‘शेती तथा नाविकास विभाग’’ या वापर विभागामध्ये ‘‘शैक्षणिक / वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी वाढीव चटई निर्देशांक’’ अनुज्ञेय करण्यासंदर्भाने नविन विनियम अंतर् (मराठी )(8.2 MB ) 13/01/2015
img'शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यायोजित करण्याबाबत... शासन निर्णय क्र.जमीन-2015/प्र.क्र.45/ज-1,दि.1 जून 2015 (मराठी )(1.12 MB ) 06/01/2015
imgप्रादेशिक योजनेतील फेरबदलाची सूचना दि.-07.07.2014 (मराठी )(1.25 MB ) 24/09/2014
imgविशेष नगर वसाहतींसाठी अधिसूचित क्षेत्र दि.13.08.2014 (मराठी )(5.62 MB ) 24/09/2014
imgशासनाच्या वतीने रस्ते व पुलाचे बांधकामावर मालमत्ता कर आकारणी न करण्याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. 9441/2000 मध्ये दिलेले आदेश (मराठी )(122.08 KB ) 02/11/2006

Pages