सूचना/अधिसूचना/परिपत्रके/शासन निर्णय/इतर

Active forum topics

Gazzets

Total Items: 1              Page No : 1 / 1              Per Page Record Count :1

संबंधित अधिसूचनांच्या राजपत्राची प्रत

क्रमांक शीर्षक दुवा
1 महाराष्ट्र शासन राजपत्रे

Circulars/Notices/Notifications /Government Resolutions/Others)

नविवि यांनी जारी केलेल्या सूचना/अधिसूचना/परिपत्रके/शासननिर्णय/इतर
क्रमांक शीर्षक लिंक
1 शासन निर्णय
E.g., 10/01/2022
E.g., 10/01/2022

सूचना / अधिसूचना / परिपत्रके / शासन निर्णय / इतर

Total Items: 498              Page No : 1 / 50              Per Page Record Count :10
क्रमांक शीर्षक कलम फाईलचा आकार जारी करण्याची तारीख डाऊनलोड
1 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 चे कलम 19(3) अन्वये दाखल झालेल्या मा. राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडील द्वितीय अपील सुनावणीस उपस्थित राहणेबाबत 19(3) 3.2 MB 15/09/2022 डाऊनलोड
2 विकास योजना- जिंतूर(सु.) जि. परभणी स. नं. 99 मधील आ.क्र. 42 "प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान" व आ.क्र. 43-" बगीचा " बाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 49 अन्वये खरेदी सूचना 49 3 MB 01/09/2022 डाऊनलोड
3 मौजा घुट्काळा, ता. भद्रावती, स. क्र. 35, आ. क्र. 32,'गार्डन' बाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 49 अन्वये खरेदी सूचना 49 2.43 MB 01/09/2022 डाऊनलोड
4 वि.यो. खामगांव(सु.) जि. बुलढाणा मौ. खामगांव, ता. खामगांव, शिट नं. 47B, प्लॉट क्र. 3+9/51 मधील क्षेत्र 931.00 चौ.मी., आ.क्र. 31-"शोप्पिन्ग छेन्त्रे" बाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 49 अंतर्गत खरेदी सूचना.. 49 2.74 MB 01/09/2022 डाऊनलोड
5 विकास योजना -कन्हेरी, ता. बारामती, जि. पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 2(15) अन्वये जिल्हा परिषद, पुणे यांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देणेबबत अधिसूचना.. 2(15) 1.82 MB 25/08/2022 डाऊनलोड
6 प्रा.यो. सांगली- मिरज. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम20(3) अन्वये फ़ेरबदल प्रसिद्ध करणेबाबत. मौजे कवठेमहाकाळ, ता. कवठेमहाकाळ, जि.सांगली येथील गट नं. 1358अ/1,(स.ऩं. 529 पै.) एकुण क्षेत्र 2.76 हेक्टर जमिन "शेती तथा नाविकास" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. 20(3) 3.1 MB 24/08/2022 डाऊनलोड
7 विकास योजना मुल, ता.मूल,जि.चंद्रपूर येथील सर्व्हे नं.184, या जमीनीमधील आरक्षण क्र. 40,"व्यापारी संकुल", क्षेत्र 7200 चौ.मी. व आ.क्र. 41 " अग्निशमन केंद्र", क्षेत्र 1800 चौ.मी. या आरक्षणाबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत. 127(2) 4.8 MB 22/08/2022 डाऊनलोड
8 प्रा.यो. पुणे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम20(3) अन्वये फ़ेरबदल प्रसिद्ध करणेबाबत. मौजे वाघोली, ता.हवेली, जि.पुणे येथील गट नं. 1276 हिस्सा नं. 38 एकुण क्षेत्र 4.0 हेक्टर जमिन "शेती" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. 20(3) 2.92 MB 18/08/2022 डाऊनलोड
9 प्रा.यो. पुणे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम20(3) अन्वये फ़ेरबदल प्रसिद्ध करणेबाबत. मौजे जातेगाव, ता.शिरुर, जि.पुणे येथील गट नं. 192/2 एकुण क्षेत्र 1.20 हेक्टर जमिन "शेती" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. 20(3) 2.97 MB 18/08/2022 डाऊनलोड
10 मंजूर विकास योजना - नागपूर महानगर प्रदेश. मंजूर एकत्रिकृत विकास नयंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -2020 मधील विनियम क्र. 2.5 अन्वये तसेच मंजूर विकास योजनेतील परिशिष्ट-अ मधील Note-III अन्वये चिचोली, तह नागपूर(ग्रा.) येथील सर्व्हे नं. 69 मध्ये दर्शविलेल्या water body ऐवजी लगतच्या निवासी (R-3) विभागात अंतर्भूत करुन आरेखन त्रुटी दुरुस्ती करणेबाबत. 2.19 MB 17/08/2022 डाऊनलोड

Pages