सूचना/अधिसूचना/परिपत्रके/शासन निर्णय/इतर

Active forum topics

Gazzets

Total Items: 1              Page No : 1 / 1              Per Page Record Count :1

संबंधित अधिसूचनांच्या राजपत्राची प्रत

क्रमांक शीर्षक दुवा
1 महाराष्ट्र शासन राजपत्रे

Circulars/Notices/Notifications /Government Resolutions/Others)

नविवि यांनी जारी केलेल्या सूचना/अधिसूचना/परिपत्रके/शासननिर्णय/इतर
क्रमांक शीर्षक लिंक
1 शासन निर्णय
E.g., 10/28/2021
E.g., 10/28/2021

सूचना / अधिसूचना / परिपत्रके / शासन निर्णय / इतर

Total Items: 325              Page No : 1 / 33              Per Page Record Count :10
क्रमांक शीर्षक कलम फाईलचा आकार जारी करण्याची तारीख डाऊनलोड
1 अनुकंपा तत्वावर शासन सेवेत नियुक्ती देण्यासंबंधी तातडीने करावयाच्या कार्यवाहीबबत.. 5.89 MB 06/10/2021 डाऊनलोड
2 वि.यो. कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग येथील स. नं.111, हिऩं.1 या जमिनीवरील आ.क्र. 56 स्टेडियमबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वयेची आदेश. 127(2) 4.84 MB 01/10/2021 डाऊनलोड
3 वि.यो. चिपळूण, मौजे चिपळूण जि. रत्नागिरी येथील स. नं.63, हिऩं.3 या जमिनीवरील आ.क्र. 98( सुधारीत मंजूर वि. यो. तील आ. क्र. 134 बगीचा)आरक्षणाबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वयेची आदेश. 127(2) 5.15 MB 01/10/2021 डाऊनलोड
4 वि.यो. कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग येथील स. नं.111, हिऩं.14 या जमिनीवरील आ.क्र. 56 स्टेडियमबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वयेची आदेश. 127(2) 4.93 MB 01/10/2021 डाऊनलोड
5 वि.यो. परळी आंबेजोगाई(सु.) जि. बीड. मौ.आंबेजोगाई येथील स.नं.467/2 मधील आ.क्र. 93 "स्माशानभूमी" व 60 मी. रुंद वि.यो. रस्ता अनुक्रमे क्षेत्र 0.38 हे. आर. व 1.85 हे. क्षेत्रावरील आरक्षणे व्यपगत झालेबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत. 127(2) 4.8 MB 30/09/2021 डाऊनलोड
6 एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील नियम क्र. 14.1.1.4(v) नुसार मौजे असोडे,बुर्दुल,ना-हेण व उसाटणे, ता. अंबरनाथ आणि मौजे बाळे.बामली,नारीवली, निघु व वाकळण,ता. जि. ठाणे, येथील प्रवर्तक मे. मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि. यांचे पूर्व मंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये वा्ढीव क्षेत्र अंतर्भूत करण्यासह प्रकल्प घोषित करणेबा्बत... 40 24.07 MB 22/09/2021 डाऊनलोड
7 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 40(3)(ड) अंतर्गत कलम 115(2) अन्वये त्यांच्या विषेश आर्थिक क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या नियोजन प्रस्तावाला कलम 115(3) अन्वये मंजुरी देण्याबाबतचे आदेश. 115(3) 4.14 MB 21/09/2021 डाऊनलोड
8 वि.यो. वरूड(सुधारीत + वाढीव हद्द). जि. अ्मरावती.मौजा वरूड सऩं.376 व 369 मधील जागा आ.क्र.8"प्राथमिक शाळा" या आरक्षणातून व्यपगतझालेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत.. 127(2) 4.87 MB 13/09/2021 डाऊनलोड
9 वि.यो. वरूड(सुधारीत + वाढीव हद्द). जि. अ्मरावती.मौजा वरूड भाग-2 सऩं.373,374,375 मधील जागा आ.क्र.9"टाऊन हॉल" या आरक्षणातून व्यपगतझालेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत.. 127(2) 4.98 MB 13/09/2021 डाऊनलोड
10 प्रा.यो. पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये फेरबदल प्रसिद्ध करणेबाबत... मौजे काळदरी, ता.पुरंदर, जि. पुणे येथील गट ऩं. 1388(भाग),1405,1410,1411(भाग),1413(भाग), 1416(भाग),1417(भाग),1428,1435(भाग)व 1436(भाग) या जमिनीमधील एकूण 13.3654हे. क्षेत्र हे "शेती व नाविकास" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. 20(4) 3.6 MB 06/09/2021 डाऊनलोड

Pages