उस्मानाबाद

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

प्रादेशिक योजना

सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

Sahasanchalak OSMANABAD Vibhag DP

विकास योजना

Sr.No विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 विकास योजना उस्मानाबाद (वा.ह.) जि.उस्मानाबाद महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31(1) अन्वये मंजूर वगळलेल्या भागाचे नकाशे व अहवाल अधिप्रमाणित करणेबाबत. (वा.ह.) PDF icon अधिसूचना img विकास योजना उस्मानाबाद (वा.ह.) जि.उस्मानाबाद
2 विकास योजना उमरगा (वाढीव हदद-II), जि.उस्मानाबाद. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये साराभूत फेरबदलांच्या EP प्रसिद्धीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत. वाढीव हदद-II PDF icon अधिसूचना img विकास योजना उमरगा (वाढीव हदद-II), जि.उस्मानाबाद.
3 विकास योजना भुम (वाढीव हदद), जि.उस्मानाबाद. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये साराभूत फेरबदलांच्या EP प्रसिद्धीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत. वाढीव हदद PDF icon अधिसूचना img विकास योजना भुम (वाढीव हदद), जि.उस्मानाबाद
4 "विकास योजना - उस्मानाबाद (वाढीव हद्द) जि. उस्मानाबाद (वगळलेला भाग) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरीबाबत [EP - 1 to 11]" वाढीव हद्द+वगळलेला भाग (भाग-2) PDF icon टिपीस-3418/ 614/प्र.क्र.59/2018/नवि-30 img विकास योजना - उस्मानाबाद (वाढीव हद्द) जि. उस्मानाबाद (वगळलेला भाग)
5 "सुधारित विकास योजना - कळंब (जि. उस्मानाबाद) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 अन्वये पुनर्प्रसिद्ध विकास योजनेस मंजूरी [EP]" सुधारित भाग 2 PDF icon टिपीस-3401/ 1143/प्र.क्र.145/2001/नवि-30 img सुधारित विकास योजना - कळंब (जि. उस्मानाबाद)
6 "विकास योजना - उस्मानाबाद (वाढीव हद्द) जि. उस्मानाबाद (वगळलेला भाग) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरीबाबत [EP - 1 to 11]" (वाढीव हद्द) (वगळलेला भाग) (भाग-1) PDF icon टिपीस-3418/ 614/प्र.क्र.59/2018/नवि-30 img विकास योजना - उस्मानाबाद (वाढीव हद्द) जि. उस्मानाबाद (वगळलेला भाग)
7 "सुधारित विकास योजना - कळंब (जि. उस्मानाबाद) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 अन्वये पुनर्प्रसिद्ध विकास योजनेस मंजूरी [EP]" सुधारित (EP) (Part 1) PDF icon टिपीस-3401/ 1143/प्र.क्र.145/2001/नवि-30 img सुधारित विकास योजना - कळंब (जि. उस्मानाबाद)
8 "मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना -उमरगा सु.(मू.+ वा.क्षे.) जि. उस्मानाबाद महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरीचे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत [EP-1]" सु.(मू.+ वा.क्षे.) PDF icon टिपीस-3414/ 1240/प्र.क्र.153/2014/नवि-30 img मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना -उमरगा सु.(मू.+ वा.क्षे.)
9 "मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना - परांडा (सु.) जि. उस्मानाबाद महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-31 (1) अन्वये मंजूरीचे नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत [EP]" (सु.) PDF icon टिपीस-3407/ 870/प्र.क्र.187 (ब)/2007/नवि-30 img मंजूर पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना - परांडा (सु.) जि. उस्मानाबाद