इतर

Active forum topics

Office Order

क्रमांक शीर्षक तारीख डाऊनलोड
1 नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील निलंबित कर्मचा-यांवा शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत.. 14-12-21 PDF icon डाऊनलोड
2 संचालनालयाच्या स्तरावर वेगवेगळ्या धोरणात्मक बाबींवि्षयी चर्चा करून धोरणांची दिशा सुनि्श्चित करण्यासाठी विचारग़ट(Think Tank) स्थापन करण्याबाबत.. 08-12-21 PDF icon डाऊनलोड
3 नगर रचनाकार गट अ (राजपत्रित) मधील अधिका-यांना सुधारित सेवांतर्गत अश्वासित प्रगती योजना लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबत… 22-11-21 PDF icon डाउनलोड
4 संचालनालयाच्या स्तरावर वेगवेगळ्या धोरणात्मक बाबींवि्षयी चर्चा करून धोरणांची दिशा सुनि्श्चित करण्यासाठी विचारग़ट(Think Tank) स्थापन करण्याबाबत.. 14-06-21 PDF icon डाऊनलोड
5 वाहनचालक व मेस्त्री या संवर्गामधील कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन ला्भांची सु्धारी्त सेवांतर्गत आश्वासि्त प्रगती यो्जना अनुज्ञेय करण्याबाबत 08-02-21 PDF icon डाऊनलोड
6 कनिष्ठ लिपीक या संवर्गामधील कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन ला्भांची सु्धारी्त सेवांतर्गत आश्वासि्त प्रगती यो्जना अनुज्ञेय करण्याबाबत 08-02-21 PDF icon डाऊनलोड
7 प्रथम लिपीक व वरिष्ठ लिपीक या संवर्गामधील कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन ला्भांची सु्धारी्त सेवांतर्गत आश्वासि्त प्रगती यो्जना अनुज्ञेय करण्याबाबत 08-02-21 PDF icon डाऊनलोड
8 स्वीय सहायक, उच्च श्रेणी लघुलेखक व निम्नश्रेणी लघुलेखक या संवर्गामधील अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन ला्भांची सु्धारी्त सेवांतर्गत आश्वासि्त प्रगती यो्जना अनुज्ञेय करण्याबाबत 08-02-21 PDF icon डाऊनलोड
9 सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-2 गट-ब(राजपत्रित) मधील अधिका-यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन ला्भांची सु्धारी्त सेवांतर्गत आश्वासि्त प्रगती यो्जना अनुज्ञेय करण्याबाबत 08-02-21 PDF icon डाऊनलोड
10 सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-1 गट-ब(राजपत्रित) मधील अधिका-यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन ला्भांची सु्धारी्त सेवांतर्गत आश्वासि्त प्रगती यो्जना अनुज्ञेय करण्याबाबत 08-02-21 PDF icon डाऊनलोड
11 नगर रचनाकार, गट-अ(राजपत्रित) मधील अधिका-यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन ला्भांची सु्धारी्त सेवांतर्गत आश्वासि्त प्रगती यो्जना अनुज्ञेय करण्याबाबत 01-01-21 PDF icon डाऊनलोड
12 सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, जालना हे कार्यालय, सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग येथे पदांसहित स्थानांतरीत करणेबाबत… 09-12-20 PDF icon डाऊनलोड
13 उपसंचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, अमरावती हे कार्यालय उपसंचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे येथे पदांसहित स्थानांतरीत करणेबाबत… 09-12-20 PDF icon डाऊनलोड
14 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला/दुसरा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत. वि.प.स.च्या बैठकीचे इतिवृत्त. (संवर्ग-उच्चश्रेणी लघुलेखक ते मेस्त्री) 31-10-18 PDF icon डाऊनलोड
15 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला/दुसरा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत. वि.प.स.च्या बैठकीचे इतिवृत्त. (संवर्ग-स.न.र.श्रेणी-2) 31-10-18 PDF icon डाऊनलोड
16 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला/दुसरा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत. वि.प.स.च्या बैठकीचे इतिवृत्त. (संवर्ग-स.न.र.श्रेणी-1) 31-10-18 PDF icon डाऊनलोड
17 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला/दुसरा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत. वि.प.स.च्या बैठकीचे इतिवृत्त. (संवर्ग-नगर रचनाकार) 31-10-18 PDF icon डाऊनलोड
18 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला/दुसरा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत. वि.प.स.च्या बैठकीचे इतिवृत्त 31-10-18 PDF icon डाऊनलोड
19 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला/दुसरा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबतचे आदेश 01-03-19 PDF icon डाऊनलोड
20 मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.796/2012 मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ,गट-अ (राजपत्रित) व गट-ब (अराजपत्रित) मधील पात्र अधिकाऱ्यांना यापूर्वी अनुज्ञेय करण्यात आलेला सु.से. आ. प्र. योजनेचा पहिला व दुसरा लाभ सुधारित करण्याबाबत. 25-02-19 PDF icon डाऊनलोड
21 नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील “गट- अ” व“गट-ब” (राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरिता प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्त परिरक्षक, पार व्यवस्थापक यांची नियुक्ती तसेच कार्यालयालय निहाय युनिट Or 12-03-19 PDF icon डाऊनलोड
22 वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तिबाबत 13-02-19 PDF icon डाऊनलोड