पुणे

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

Active forum topics

Sahasanchalak PUNE Vibhag RP

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
2 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
3 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
4 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
5 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
6 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
7 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
8 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
9 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon अधिसूचना img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
10 "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्र.1 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-86 (1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना" PDF icon Noti_Mahalunge-Maan TP Scheme CR-256-18 Dt 02 12 2019.pdf img "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. म्हाळुंगे-माण"
11 "प्रादेशिक योजना, पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये मौजे मुगावडे, ता.मुळशी, जि.पुणे येथील ग.नं.111,116,117 इ. एकूण क्षेत्र 17.6466 हे. जमीन शेती तथा नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे प्रकरणी अधिप्रमाणित नकाशाबाबात." PDF icon Notification img प्रादेशिक योजना, पुणे मौजे मुगावडे
12 "प्रादेशिक योजना, पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये मौजे मुगावडे, ता.मुळशी, जि.पुणे येथील ग.नं.111,116,117 इ. एकूण क्षेत्र 17.6466 हे. जमीन शेती तथा नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे प्रकरणी अधिप्रमाणित नकाशाबाबात." PDF icon अधिसूचना img प्रादेशिक योजना, पुणे
13 "प्रादेशिक योजना-पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 20(4) अन्वये मौजे परंदवाडी, ता.मावळ, जि.पुणे येथील ग.नं.171, 172 (पै.) व 197 एकूण क्षेत्र 15.10 हे. जमीन शेती तथा नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे प्रकरणी अधिप्रमाणित नकाशा बाबत." PDF icon अधिसूचना img प्रादेशिक योजना-पुणे मौजे परंदवाडी,
14 विकास योजना-म्हसवड (दु.सु.) (Inner) PDF icon MHASWAD NOTIFICATION.pdf imgविकास योजना-म्हसवड (दु.सु.)
15 विकास योजना-म्हसवड (दु.सु.) (Inner) PDF icon MHASWAD NOTIFICATION.pdf imgविकास योजना-म्हसवड (दु.सु.)
16 विकास योजना भोर imgविकास योजना भोर
17 विकास योजना भोर imgविकास योजना भोर
18 प्रादेशिक योजना पुणे imgपहा

Sahasanchalak PUNE Vibhag DP

क्रमांक विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करुन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलिन करणेबाबत तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस विशेष नियोजनप्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेबाबत म.प्रा.नि. व न.र.अधि.1966 नुसार अधिसूचनेच्या अनुषंगाने नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत PDF icon 142_ PCNTDA MERGED IN TO PMRDA.pdf img पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करुन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलिन करणेबाबत
2 पुणे मनपा मधील एकूण 23 गावांकरीता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेबाबत म.प्रा.नि. व न.र.अधि.1966 चे कलम 40(1) (घ) नुसारच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत PDF icon 141_ PMC 23 VILLAGES APPOINTED PMRDA 40_1.pdf img पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विशेष नियोजन प्राधिकरण - पुणे मनपा मधील एकूण 23 गावां
3 विकास योजना पिंपरी-चिंचवड (नवनगर विकास प्राधिकरण) PDF icon pcntda_secto.12.pdf img विकास योजना पिंपरी-चिंचवड (नवनगर विकास प्राधिकरण)
4 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतील मौजे पिंपरी वाघेरे स.नं.102 यासी सि.स.नं.5035, 5030, 5029, 5012 या मिळकती मधून जाणारा मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 205 अन्वये घोषित 15 फूट रुंद रस्ता रद्द करुन सि.स.नं. 5035, 5030, 5029 व 5012 या मिळकतीलगत पुर्वेकडील नाल्याच्य बाजुच्या 7.00 मी. रुंद रस्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 205 अन्वये घोषित करणेबाबत मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 205 PDF icon अधिसूचना imgपिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतील मौजे पिंपरी वाघेरे
5 "विकास योजना-भोर (दु.सु. व वा.ह.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये,विकास योजनेतील मंजुरीतून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांचे मंजुरीनुसार नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." दुसरी सुधारीत वाढीव हद्द PDF icon अधिसूचना imgविकास योजना-भोर (दु.सु. व वा.ह.)
6 "विकास योजना-भोर (दु.सु. व वा.ह.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये,विकास योजनेतील मंजुरीतून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांचे मंजुरीनुसार नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." दुसरी सुधारीत वाढीव हद्द PDF icon अधिसूचना img विकास योजना-भोर (दु.सु. व वा.ह.)
7 "विकास योजना-भोर (दु.सु. व वा.ह.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये,विकास योजनेतील मंजुरीतून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांचे मंजुरीनुसार नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." दुसरी सुधारीत वाढीव हद्द PDF icon अधिसूचना img विकास योजना-भोर (दु.सु. व वा.ह.)
8 मौजे रावेत येथील स.नं. 17 पैकी मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र.4/79, स्मशानभूमी (CM) या जागेच्या स्थानांतरणाबाबत.. जागेच्या स्थानांतरणाबाबत PDF icon अधिसूचना img मौजे रावेत
9 मौजे रावेत येथील स.नं. 17 पैकी मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र.4/79, स्मशानभूमी (CM) या जागेच्या स्थानांतरणाबाबत.. जागेच्या स्थानांतरणाबाबत PDF icon अधिसूचना img मौजे रावेत
10 मौजे किवळे येथील स.नं. 39 पै. मधील विकास योजनेतील आरक्षणांचे हद्दीत मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र.11.5 नुसार स्थळबदल करणेबाबत.. नियम क्र.11.5 नुसार स्थळबदल PDF icon अधिसूचना img मौजे किवळे
11 मौजे चिखली येथील गट.नं.606 ते गट नं.661 मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 205 अन्वये 9.00 मी. रुंद रस्ता घोषित करणेबाबत.. कलम 205 अन्वये रस्ता घोषित करणेबाबत.. PDF icon अधिसूचना img मौजे चिखली
12 मौजे निगडी येथील स.नं. 9/1 पै. सि.स.नं. 218 पै मधील विकास योजनेतील 9.00 मी रस्ता आखणीत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र. 12.3 (4) अन्वये फेरबदल करणेबाबत.. 12.3 (4) PDF icon अधिसूचना img मौजे निगडी
13 "विकास योजना पिंपरी चिंचवड मौजे पिंपळे निलख येथील स.नं. 65(पै.) ते 67(पै.) मधील 18 मी. विकास योजना रस्त्याच्या आखणीमध्ये बदल करुन रुंदी 24 मी. प्रस्तवित करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये मान्यतेनुसार भाग नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत.." 37 (2) PDF icon अधिसूचना img विकास योजना पिंपरी चिंचवड
14 मौजे रावेत येथील स.नं. 109/2 मधील विकास योजनेव्यतिरिक्तचा रस्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 205 अन्वये घोषित करणेबाबत.. विकास योजनेव्यतिरिक्तचा रस्ता कलम 205 अन्वये घोषित करणेबाबत. PDF icon अधिसूचना img मौजे रावेत
15 मौजे रावेत येथील स.नं. 184 मधील 18.00 मी. व स.नं. 180, 181 मधील 24.00 मी. रस्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 205 अन्वये घोषित करणेबाबत.. कलम 205 अन्वये घोषित करणेबाबत PDF icon अधिसूचना img मौजे रावेत
16 मौजे रहाटणी (काळेवाडी) येथील विकास योजनेव्यतिरिक्त महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 205 अन्वये घोषित केलेला रस्ता रद्द करणेबाबत.. कलम 205 अन्वये घोषित केलेला रस्ता रद्द करणेबाबत PDF icon अधिसूचना img मौजे रहाटणी (काळेवाडी) येथील विकास योजना
17 मौजे रहाटणी (काळेवाडी) येथील विकास योजनेव्यतिरिक्त महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 205 अन्वये घोषित केलेले रस्ते रद्द करणेबाबत.. कलम 205 अन्वये घोषित केलेला रस्ता रद्द करणे PDF icon pcmc raha 2.pdf img मौजे रहाटणी (काळेवाडी) येथील विकास योजना
18 "विकास योजना पुणे (मूळ हद्द) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1कक)(ग) अन्वये मंजूर विकास योजनेतील मौ.मुढवा येथील स.नं.84 येथील 24 मी. रस्त्याची रुंदी 9 मी. करण्याबाबत मंजूर फेरबदलाचे भाग नकाशे अधिप्रमाणित करणेबाबत" कलम 37 (1कक)(ग) PDF icon 288_N.pdf img विकास योजना पुणे (मूळ हद्द)
19 पिंपरी-चिंचवड मधील सेक्टर (पेठ क्र. 14) मधील सुधारित मंजूर अभिव्यास नकाश प्रत व कलम 115 अन्वये तयार केलेला नकाशा कलम 115 PDF icon peth no 14 order dt 7.8.2020.pdf img पिंपरी-चिंचवड मधील सेक्टर (पेठ क्र. 14)
20 सासवड (पुरंदर) ई.पी.पुनर प्रसिद्ध नकाशा (ई.पी.) - ३१ imgपहा
21 सासवड (पुरंदर) सुधारित + वाढीव शेत्र मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा
22 भोर सुधारित मंजूर विकास योजना ३१ (१) imgपहा