रायगड

Active forum topics

योजना
महाराष्ट्राचा नकाशा
ठाणे
अहमदनगर
पुणे
सातारा
सांगली
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
मुंबई उपनगर
मुंबई शहर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदूर्ग
नंदूरबार
धुळे
नाशिक
जळगाव
औरंगाबाद
जालना
बीड
उस्मानाबाद
लातूर
नांदेड
हिंगोली
परभणी
यवतमाळ
वाशिम
बुलढाणा
अकोला
अमरावती
नागपूर
वर्धा
भंडारा
गोंदिया
चंद्रपूर
गडचिरोली
पालघर

योजनेचे नकाशे पाहण्यासाठी सदर नकाशावर संबंधीत जिह्यावर click करा

Raigad RP

प्रादेशिक योजना

क्रमांक मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव स्थिती / कलम अधिसूचना क्रमांक / दिनांक नकाशा
1 "प्रादेशिक योजना-रायगड महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे-कोलठण व मौजे भालुक, ता.मुरबाड, जि.ठाणे येथील गट नं.163/3/1 व इतर येथील सुमारे 20.26.9 हे.क्षेत्र ही रहिवास या विभागात समाविष्ट करण्याबाबत" 20 (4) PDF icon अधिसूचना img प्रादेशिक योजना-रायगड
2 "प्रादेशिक योजना-रायगड महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे-कोलठण व मौजे भालुक, ता.मुरबाड, जि.ठाणे येथील गट नं.163/3/1 व इतर येथील सुमारे 20.26.9 हे.क्षेत्र ही रहिवास या विभागात समाविष्ट करण्याबाबत" 20 (4) PDF icon अधिसूचना img प्रादेशिक योजना-रायगड
3 "प्रादेशिक योजना - रायगड महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 20(4) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत… मौजे-वांजळोशी, ता.तळा, जि.रायगड येथील स.न. 18, 19, 20/1/क, 26/1/ब, 26/1/क/2, 26/1/क/३, 26/4/ब, 26/1/ड, 26/1/इ, 26/1/फ, 28/1/क/५, 28/1/क/6, 28/1/क/8, 41 व 42 मधील एकूण 12,973 हे. क्षेत्र ही शेती विभागातील जमीन रहिवास या विभगात समाविष्ट करणेबाबत." 20 (4) (भाग2) PDF icon 5866_N.pdf img प्रादेशिक योजना - रायगड
4 "प्रादेशिक योजना - रायगड महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 20(4) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत… मौजे-वांजळोशी, ता.तळा, जि.रायगड येथील स.न. 18, 19, 20/1/क, 26/1/ब, 26/1/क/2, 26/1/क/३, 26/4/ब, 26/1/ड, 26/1/इ, 26/1/फ, 28/1/क/५, 28/1/क/6, 28/1/क/8, 41 व 42 मधील एकूण 12,973 हे. क्षेत्र ही शेती विभागातील जमीन रहिवास या विभगात समाविष्ट करणेबाबत." 20(4) PDF icon 5866_N.pdf img प्रादेशिक योजना - रायगड
5 प्रादेशिक योजना-रायगड मूळ / १५ (१) imgप्रादेशिक योजना-रायगड

Sahasanchalak RAIGAD Vibhag DP

Sr.No विकास योजनेचे नाव स्थिती अधिसूचना क्रमांक नकाशा
1 विकास योजना पेण दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना पेण
2 विकास योजना उरण दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना उरण
3 विकास योजना श्रीवर्धन दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना श्रीवर्धन
4 विकास योजना रोहा सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना रोहा
5 विकास योजना खोपोली सुधारित / ३१(१) imgविकास योजना खोपोली
6 विकास योजना कर्जत मूळ / ३१(१) imgविकास योजना कर्जत
7 विकास योजना अलिबाग दुसरी सुधारित (भागशः) / ३१(१) imgविकास योजना अलिबाग