माहिती अधिकार अधिनियम

Active forum topics

E.g., 10/01/2022
E.g., 10/01/2022

RTI

Total Items: 11              Page No : 1 / 2              Per Page Record Count :10
क्रमांक शीर्षक दिनांक आकार भाषा डाउनलोड
1 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 मधील कलम 5 (1) व (2) आणि 19 नुसार शासकीय माहिती अधिकारी , सहायक माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनिर्देशित करणेबाबत 26/02/2019 1.66 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
2 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत कलम 4 (1)(ख) नुसार17 मुद्यांची माहिती अद्ययावत करुन प्रसिध्द करणेबाबत 26/02/2019 5.17 MB मराठी PDF icon डाउनलोड
3 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत कलम 4 (1)(ख) नुसार17 मुद्यांची माहिती अद्ययावत करुन प्रसिध्द करणेबाबत 05/03/2021 10.72 MB मराठी PDF icon डाऊनलोड
4 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत कलम 4 (1)(ख) नुसार17 मुद्यांची माहिती अद्ययावत करुन प्रसिध्द करणेबाबत 22/02/2022 13.31 MB मराठी PDF icon डाऊनलोड
5 माहितीचा अधिकार अधिनियम 22/12/2005 1.4 MB मराठी,हिंदी,इंग्रजी PDF icon डाउनलोड
6 माहिती अधिकार पदनिर्देशित अधिकारी बदल २३-०१-२०१८ 23/01/2018 4.81 MB मराठी PDF icon डाऊनलोड
7 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत कलम 4(1)(ख) नुसार 24/01/2018 21.42 MB मराठी,इंग्रजी PDF icon डाउनलोड
8 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अन्वये नागरीकांचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्याबाबत.....सहसंचालक ,नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे 22/07/2016 128.25 KB मराठी,इंग्रजी PDF icon डाउनलोड
9 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अन्वये नागरीकांचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्याबाबत.....सहसंचालक ,नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई 26/04/2016 2.23 MB मराठी,इंग्रजी PDF icon डाउनलोड
10 केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार -2005 मधील कलम 5(1) व (2) आणि 19 नुसार सहायक शासकीय माहिती अधिकारी शासकीय माहिती अधिकार व अपिलीय प्राधिकारी यांच्या नियुक्ती बाबतचा तपशील (2011) 13/02/2016 4.08 MB मराठी PDF icon डाउनलोड

Pages