सूचना/अधिसूचना/परिपत्रके/शासन निर्णय/इतर

Active forum topics

Gazzets

Total Items: 1              Page No : 1 / 1              Per Page Record Count :1

संबंधित अधिसूचनांच्या राजपत्राची प्रत

क्रमांक शीर्षक दुवा
1 महाराष्ट्र शासन राजपत्रे

Circulars/Notices/Notifications /Government Resolutions/Others)

नविवि यांनी जारी केलेल्या सूचना/अधिसूचना/परिपत्रके/शासननिर्णय/इतर
क्रमांक शीर्षक लिंक
1 शासन निर्णय
E.g., 06/17/2024
E.g., 06/17/2024

सूचना / अधिसूचना / परिपत्रके / शासन निर्णय / इतर

Total Items: 791              Page No : 1 / 80              Per Page Record Count :10
क्रमांक शीर्षक कलम फाईलचा आकार जारी करण्याची तारीख डाऊनलोड
1 विकास योजना सोलापूर, जि.सोलापूर मौजे शेळगी, ता.उ.सोलापूर, जि.सोलापूर येथील सर्व्हे नं.40/1/ब भाग, क्षेत्र 0.52 हे. आर या जागेवरील आ.क्र.12/33 - मेला ग्राऊंड हे आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966 चे कलम 127(2) अन्वये अधिसूचना 127 (2) 4.76 MB 13/06/2024 downlaod
2 माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत कलम 4(1) (ख) नुसार 17 मुद्दयांची माहिती अद्ययावत करुन प्रसिध्द करणेबाबत. 4 11.89 MB 03/04/2024 download
3 मौजे पिंपळगाव,‍ जि.वर्धा येथील स.क्र.210/1 व स.क्र.210/2 या जमिनीवरील आ.क्र.72 खेळाचे मैदान व आ.क्र73 प्राथमिक शाळा हे आरक्षण व्यपगत झालेबाबतचे आदेशात दुरुस्ती 969.94 KB 14/03/2024 download
4 49 1.51 MB 11/03/2024
5 प्रारुप नगर रचना योजना क्र.01, सिल्लोड, जि.छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966, चे 72 (1) नुसार लवाद नियुक्त करणेबाबत 72(1) 1.7 MB 11/03/2024 download
6 विकास योजना - पारोळा, जि.जळगाव, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966 चे कलम 49 अन्वयेची खरेदी सूचना (मौ.पारोळा येथील गट नं.60/61/62/63/97/1/97/2 प्लॉट नं.198, क्षेत्र 2087.63 चौ.मी. या जमिनीवरील आ.क्र.28, व्हेजिटेबल मार्केट बाबत 49 2.91 MB 11/03/2024 download
7 प्रारुप नगर रचना योजना क्र.01, वैजापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966, चे 72 (1) नुसार लवाद नियुक्त करणेबाबत 72 (1) 2.4 MB 11/03/2024 download
8 प्रारुप नगर रचना योजना क्र.01, गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966, चे 72 (1) नुसार लवाद नियुक्त करणेबाबत 72(1) 1.71 MB 11/03/2024 download
9 प्रारुप विकास योजना पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966 चे कलम 26 अन्वसे मुदतवाढ 26 1.83 MB 07/03/2024 downlaod
10 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (UDCPR मधील) विनियम क्र.11.2.5 Transferable Development Rights (TDR) against Construction of Amenity या विद्यमान तरतुदींमध्ये आवश्यक ती सुधारण करणे संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966 चे कलम 37 (1कक) (क) व कलम 20(3) अन्वये सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि.1966 चे कलम 154(1) खालील निदेश 37 (1कक) (क) व कलम 20(3) 3.38 MB 06/03/2024 downlaod

Pages